DataLife Engine > مهاجرت و پناهندگی, اطلاعات کشورها, تصاویر > نقشه ? اطلاعات درباره جزیره ی کریسمس+عکس

نقشه ? اطلاعات درباره جزیره ی کریسمس+عکس


تاريخ: 9 ارديبهشت 1390. نويسنده: مدیر سایت
درنقشه ی زیر شما می ت?انید مسیرحرکت مهاجرین راازکش?رمالزیا به سمت کش?راند?نزیا ?س?احلی که مسافرین درآنجا س?ارکشتی ها می ش?ند ?به سمت استرالیا حرکت میکنند را مشاهده کنید .

alt

درتصا?یر زیر شما کمپ کریسمس آیلند را که در2600 کیل?متری خاک اصلی استرالیا قراردارد را مشاهده کنید ?نماهای داخلی آنرا هم می بینید.

alt

alt

alt

alt

alt

درنقشه ی زیر شما می ت?انید محد?ده ی آبهای شمالی سرزمینی  استرالیا راکه جز? خاک این کش?رحساب می ش?ند را مشاهده کنید.

alt

درنقشه های زیر شما جزیره کریسمس ?م?قعیت آنرا نسبت به خاک اصلی استرالیا دیده می ت?انید .

alt

alt

alt

امید که با خ?اندن این مطالب ?مشاهده تصا?یربراطلاعات شما افز?ده شده باشد.

اطلاعاتی درباره کمپ

alt

یک خان?اده پناهنده شامل چهارعض? که درکمپ کریسمس آیلند زندگی میکنند هرد?هفته یکبار مبلغ 1000 دالراسترالیایی ازدیپارتمنت مهاجرت ?شهر?ندان دریافت میکنند.سخنگ?ی DIAC سندی ل?گان افز?د که 33 نفر از پناهج?یان که دچارمشکلات صحی ?امنیتی ب?دند ?همچنین منتظرنتیجه مصاحبه ?درخ?است ?یزای شان ب?دند به خانه هایی که درکمپ (بازداشتگاه م?قت ) منتقل شدند.بعلا?ه 40 پناهج?ی دیگرکه بیشترشان زنان ?ک?دکان ب?دند بط?رم?قت  از بازداشتگاهی که 193 نفرازپناهج?یان مجرد هم درکریسمس آیلند بازداشت هستند به یک محل دیگرمنتقل شدند.

alt

زنان ?ک?دکان دربازداشتگاه مرکزی کریسمس آیلند ت?قیف نیستند?آنها بعدازچک آپ پزشکی به خانه هایی که درساختمان دیگری درمنطقه پ?ن س?ن جزیره ی کریسمس هست اسکان داده می ش?ند.آقای ل?گان افز?د که برای هرفردبالغ پناهج? مبلغ 100 دالراسترالیایی نقد ?360 دالردیگرهم بط?رکریدیت درهرد?هفته داده می ش?د که میت?انند ازد?مغازه ای که درنزدیکی کمپ می باشد برای خرید غذا ?سایرملز?ماتشان استفاده کنند.همچنین برای یک خان?اده ی پناهج?ی دیگرکه شامل د?بزرگسال ?د?طفل می باشد هرد?هفته مبلغ 300 دلار استرالیایی بط?رنقد ?766 دلاراسترالیایی بط?رکریدیت که ازطرف سازمان صلیب سرخ برایشان ت?زیع می ش?د.برای آن عده ازپناهج?یان که زیرسن 18 سال فرض شده اند ?همراهی ندارند ?صغیرهستند هم مکان جداگانه ای درنظرگرفته شده که درهراتاق 5 نفرازآنها اسکان داده شده اند ?برای هرنفرازایشان هفته ?ار مبلغ 50 دالراسترالیا داده می ش?د ?همچنین برای هراتاق یک سرگر?ه تعیین شده که هرهفته مبلغ 900 دالراسترالیایی به ?ی پرداخت می ش?د که برای خرید غذا ?سایراحتیاجات گر?ه هزینه ش?د.

alt

اقای ل?گان اضافه کرد که آنها (پناهج?یان ) دربازداشتگاه کریسمس آیلند حق دارند که آشپزی نم?ده ?غذاهایی را که خ?دشان میخ?اهند را درست نمایند.?ی گفت که ما نمیت?انیم که آنها رابد?ن تهیه کردن احتیاجات ?غذای م?رد نیازشان درکمپ رها کنیم . بعضی ازآنها این را انتخاب میکنند که پ?ل دریافتی شان را ذخیره کنند ?یا اشیاء ل?کس مانند عینک آفتابی ?دستگاه ام.پی 3 بخرند ?آنها این استحقاق را دارند.آقای ل?گان گفت که همچنین درهرهشت مح?طه ی کمپ کریسمس آیلند تلفن قابل دسترس هست ?پناهج?یان هرهفته بااستفاده ازکارت تلفن (ف?ن کارت) میت?انند به د?ستان ?یا هرکسی که بخ?اهندتلفن کنند ?تلفن هم هم محد?دیت ندارد ?شامل تلفن خارج ازاسترالیا هم می ش?د?ایشان میت?انند به سایرکش?رها تماس بگیرند.?ی ادامه داد که پناهج?یان بازداشتی تش?یق می ش?ند که درفعالیتهای داخل کمپ مانند ک?رس های زبان انگلیسی شرکت کنند ?برای کسانی هم بت?انند با م?فقیت ک?رس هارا طی کنند ج?ایزی درنظرگرفته شده است .

alt

همچنین پناهج?یانی که درکمپ ت?قیف هستند آزاد هستندکه به خارج ازکمپ رفته ?با د?ستانشان به بازی های کریکت ??الیبال ?ف?تبال بپردازند ?لی درهنگام شب قبل ازساعت معین باید به اتاق هایشان بازگردند.?ی درم?رد کمپ کریسمس آیلند گفت که این کمپ درزمان د?لت جان ها?ارد با هزینه ای درحد?د 400 میلی?ن دلاراسترالیایی ساخته شده است ?م?قعیت کمپ دریکی ازگ?شه های جزیره کریسمس هست که درحد?د 2600 کیل?مترازشهر پرت استرالیا فاصله دارد ?درداخل آبهای سرزمینی کش?راسترالیا قراردارد.همچنین تعداد200 نفرکه شامل 38 نفرازکارکنانDIAC  هم می ش?د مشغ?ل خدمت رسانی ?تهیه تدارکات برای این پناهج?یان می باشند.

گزارش بالا درماه آپریل 2009 تهیه شده است ?مرب?ط زمان حال نیست اما چ?ن مناسب دیدم که اطلاعات ذکرشده درداخل گزارش شایدبرای بعضی ازهم?طنان جالب باشدلذا آنراترجمه کرده ?در?بلاگ درج کردم .